شبگرد

تنهایم مثل ماهی در تنگ آب

شبگرد

تنهایم مثل ماهی در تنگ آب

شبگرد

زِنـدگیــ بهـ مـن آموخـتــ …بآختـم تآ בلخــوشـتــ کـُنَم!

بـَرگ بَرَنـבه اَتــ سآבگیـم نبوב ، בلــ پآکـمــ بـوב …

چون پـآیــ مَـن بـهـ تیغــ کسآنیــ زَخـمــ بَرבآشتــ کـه

اَز آنہــآ اِنتِظآر مُـحَـبَتــ בآشتَمــ زِنـבگیــ بهـ مَـنــ آموخـتـــ

هــیــــچــ کـَسـ شَبیـهـ حـرفہــــــــآیَشــ نیستـ..

بایگانی
آخرین مطالب

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خدا» ثبت شده است

خدایا با من حرف بزن ...

کودک نجوا کرد: خدایا با من حرف بزن...

مرغ دریایی آواز خواند و کودک نشنید...

سپس کودک فریاد زد:خدایا با من حرف بزن...

رعد در آسمان پیچید اما کودک گوش نداد...

کودک نگاهی به اطرافش کرد گفت پس بگذار ببینمت...

ستاره ای درخشید ولی کودک توجهی نکرد...


کودک فریاد کرد خدااااااااااا به من معجزه ای نشان بده...

و یک زندگی متولد شد اما کودک نفهمید...

کودک با ناامیدی گریست...

خدایا با من در ارتباط داشته باش بگذار بدانم انجایی...

بنابر این خدا پایین آمد و کودک را لمس کرد...

ولی کودک پروانه را کنار زد و رفت.....

               

خدا