شبگرد

تنهایم مثل ماهی در تنگ آب

شبگرد

تنهایم مثل ماهی در تنگ آب

شبگرد

زِنـدگیــ بهـ مـن آموخـتــ …بآختـم تآ בلخــوشـتــ کـُنَم!

بـَرگ بَرَنـבه اَتــ سآבگیـم نبوב ، בلــ پآکـمــ بـوב …

چون پـآیــ مَـن بـهـ تیغــ کسآنیــ زَخـمــ بَرבآشتــ کـه

اَز آنہــآ اِنتِظآر مُـحَـبَتــ בآشتَمــ زِنـבگیــ بهـ مَـنــ آموخـتـــ

هــیــــچــ کـَسـ شَبیـهـ حـرفہــــــــآیَشــ نیستـ..

بایگانی
آخرین مطالب

۲۶ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

یقه بالا میدهیم..

یقه بالا میدهیم

دستها در جیب ،

سیگار به ته رسیده میان لب

به دیوار تکیه میدهیم ؛

نه که کاراگاه باشیم یا عضو مافیا

نه ،

بدبختیم ...!

موسیقی

وقتی واژه میماند

موسیقی میگوید ...


بسوزد پدر سربازی...

بسوزد پدر سربازی که سوزاند جگرم را

                           دوست دخترم مادر شدو من هنوز سربازم

دلم میگیرهوقتی
یادم میاد خیلی ها بودن که پارسال آخرین ماه رمضونشون رو تجربه کردن، دلم
میگیره....


دلمان خوش است که مینویسیم ....

دلمان خوش است که مینویسیم

و دیگــران می خـواننــد

و عــده ای می گـوینــد

آه چـه زیبــا و بعضــی اشـک می ریــزند

و بعضــی مـی خنــدنـد

دلمــان خـوش اســت

به لــذت هــای کــوتـاه

به دروغ هــایی که از راســت

بـودن قشنــگ تـرند

به اینکــه کســی برایمــان دل بســوزاند

یـا کســی عاشقمــان شــود

با شــاخه گلی دل می بنــدیـم

دلمــان خـوش می شــود

به بـرآوردن خـواهشــی و چشــیدن لـذتـی

و وقــتی چیـــزی مـطابـق مــیل مــا نبــود

چقـــدر راحـت لگـــد می زنیـــم

و چــه ســــاده می شـکــنیم

همــــه چیـــز را ...

سلامتی پسری که....

سلامتی پسری که تا گشت ارشاد را دید… دست عشقش را ول کرد و مثل اسب دوید ...گشت ارشاده بچه بازی نیست که!

تو ...

تو اگر در تپش ابر خدا را دیدی، همتی کن و بگو ماهی ها، حوضشان بی آب است.

شبـ ـهایِ مـ ـن ....شبـ ـهایِ مـ ـن


خـ ـلاصه میشـ ـود در ورقـ ـهایِ دفـ ـترم...

میـ ـانِ انبـ ـوهِ خاطـ ـراتم...

بـ ـا یـ ـک فـ ـنجان قهـ ـوه تلـ ـخ...

و یکـ ـ علامـ ـت تعجـ ـب بـ ـزرگ


مقـ ـابلِ باورهـ ـایم!

امـ ـا...

تـ ـو...

کجـ ـایِ شبـ ـهایِ مـ ـن جـ ـا خـ ـوش کـ ـرده ای؟!

کـ ـه شبـ ـهایم..

اینگـ ـونه بـ ـه سـ ـانِ یـ ـک قـ ـرن میگـ ـذرند؟

دلتنگی

همیشه دلتنگی به خاطر نبودن کسی نیست
گاهی بخاطر بودن کسی ست که حواسش به تو نیست

یا علی

به فرق نازنینش کی اثر می کرد شمشیر ...یقینا ابن ملجم وقت ضربت یا علی گفت . . .

(با تسلیت ایام شهادت مولای متقیان در مناجات شبانه شبهای قدر را التماس دعا دارم.)