شبگرد

تنهایم مثل ماهی در تنگ آب

شبگرد

تنهایم مثل ماهی در تنگ آب

شبگرد

زِنـدگیــ بهـ مـن آموخـتــ …بآختـم تآ בلخــوشـتــ کـُنَم!

بـَرگ بَرَنـבه اَتــ سآבگیـم نبوב ، בلــ پآکـمــ بـوב …

چون پـآیــ مَـن بـهـ تیغــ کسآنیــ زَخـمــ بَرבآشتــ کـه

اَز آنہــآ اِنتِظآر مُـحَـبَتــ בآشتَمــ زِنـבگیــ بهـ مَـنــ آموخـتـــ

هــیــــچــ کـَسـ شَبیـهـ حـرفہــــــــآیَشــ نیستـ..

بایگانی
آخرین مطالب

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شبـ ـهایِ مـ ـن» ثبت شده است

شبـ ـهایِ مـ ـن ....شبـ ـهایِ مـ ـن


خـ ـلاصه میشـ ـود در ورقـ ـهایِ دفـ ـترم...

میـ ـانِ انبـ ـوهِ خاطـ ـراتم...

بـ ـا یـ ـک فـ ـنجان قهـ ـوه تلـ ـخ...

و یکـ ـ علامـ ـت تعجـ ـب بـ ـزرگ


مقـ ـابلِ باورهـ ـایم!

امـ ـا...

تـ ـو...

کجـ ـایِ شبـ ـهایِ مـ ـن جـ ـا خـ ـوش کـ ـرده ای؟!

کـ ـه شبـ ـهایم..

اینگـ ـونه بـ ـه سـ ـانِ یـ ـک قـ ـرن میگـ ـذرند؟